Nový kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky připravujeme od května 2020. Kurz  otevíráme  v malé učebně na Kamenické ulici 514. Výuka je každý den. Dny teorie střídají dny praxe. Výuka teorie je od 8:00 do přibližně 13:00 a výuka praxe podle otevírací doby jednotlivých zařízení. Přihlášky na kurz říjen – prosinec posíláme zájemcům mailem.

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je akreditován MŠMT

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům pro tuto profesi. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky samostatně pečuje v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte). nebo pečuje o děti v zařízeních (MŠ, Mateřská centra, dětské skupiny).

Účastníci kurzu si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů. Naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a budou umět dětem poskytovat první pomoc. Zvládají péči o nemocné dítě v domácím ošetřování a to při infekčním onemocnění i při běžných nemocech. Vedou dítě k základním hygienickým návykům. Znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií a získávají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků. Posluchači se naučí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Řeší nepříznivé situace z pedagogicko -psychologického hlediska, vědí jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péčí o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Rovněž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost, bez logopedické vady, zdravotní způsobilost

Délka kurzu: 6 týdnů (výuka 5 – 6 hodin denně)

Počet hodin výuky: 100 hodin teorie + 60 hodin praxe v předškolních zařízeních

Následná Autorizovaná zkouška

Počet hodin následné autorizované zkoušky: 2,5 – 4 hodiny každý (písemná, ústní a praktická část dle standardu)

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností

Cena kurzu: 9 500,- Kč

Cena autorizované zkoušky profesní kvalifikace: 5 500,- Kč