PRÁCE PRO RODIČE

1. Představení projektu
Projekt PRÁCE PRO RODIČE se zaměřuje na zlepšení postavení rodičů s malými dětmi na trhu práce v okrese Děčín a Ústí nad Labem. Vstupem do projektu se začlení do různých, provázaných aktivit, které by měly být přínosem pro další uplatnění v profesním životě. Během celého projektu budou poskytovány služby Centra podpory, které nabízí kromě vzdělávacích aktivit také možnost individuálního poradenství a čerpání doprovodných opatření. Součástí projektu je pak možnost zvýšení kvalifikace a kompetencí, získání pracovních zkušeností u zaměstnavatelů a uplatnění na trhu práce.

2. Pro koho je projekt určen / cílová skupina
Do projektu může vstoupit osoba pečující o dítě do 15 let, ať jde o ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce, nebo osoby neaktivní na trhu práce. U každé z těchto osob najdeme, po úvodním pohovoru, vhodný způsob začlenění do aktivit projektu.

3. Aktivity projektu
Vstup cílové skupiny do projektu
Vstupem do projektu se rozumí informační schůzka, během které zájemce o účast v projektu obdrží veškeré potřebné informace k tomu, aby o své účasti rozhodl. Úkolem realizačního týmu projektu je seznámit s plánovanými aktivitami, možnostmi a výhodami účasti. Hledat a najít spojnice mezi potřebami a požadavky zájemce a možnostmi naplnění, které projekt nabízí. V případě souladu je po podpisu dohody o účasti v projektu účastník zařazen do sjednaných aktivit. Součástí této aktivity bude následná Analýza kompetencí a potřeb účastníka a sestavení Plánu rozvoje. Informační schůzky budou probíhat průběžně po dobu prvních dvanácti měsíců realizace projektu (do dubna 2021) v prostorách Centra podpory v Děčíně a Ústí nad Labem. Cílem je zařadit 64 účastníků, resp. účastnic.

Motivační a školící aktivity
Tato aktivita je koncipována jako období, ve kterém mají účastníci možnost zúčastnit se řady seminářů, jejichž cílem je seznámení se s konkrétní problematikou. V případě evidence účastníka na ÚP se předpokládá účast minimálně v seminářích, zaměřených na zlepšení postavení na trhu práce a s tím související problematiku. Koncepce seminářů je však volena tak, aby naplnila potřeby i ostatních účastníků (na RD, ohrožení ztrátou zaměstnání, neaktivní). Klíčová aktivita bude probíhat v první polovině projektu, po dobu 12 měsíců. Během nich bude zorganizován každý seminář několikrát, dle vyhodnocených požadavků a potřeb účastníků. Volena bude forma menších skupin (cca 10 osob). Možnost je tak i lépe cílit specifika ze zvoleného tématu, soustředit se např. na pozici rodiče předčasně navracejícího se na trh práce apod.
Jednotlivá témata seminářů:
1. Moje postavení na trhu práce (1. den budou účastníci seznámeni s výstupy z Analýzy kompetencí a potřeb, dojde k propojení zájmů jednotlivců ve skupině
2. Orientace na trhu práce (vyhledávání uplatnění, postup oslovení zaměstnavatele, pohovor a výběrové řízení)
3. Komunikace a sebeprezentace (komunikační techniky, asertivita, nácviky, rodina, sociální vazby)
4. Funkční gramotnost (práce s IT, chytrým telefonem, internet, bezpečnost, státní správa)
5. Finanční gramotnost (rodinný rozpočet, půjčky, dluhy)
Rozsah jednotlivých témat je stanoven na 5 hodin na téma a den. K aktivitě obdrží každý účastník potřebné materiály.

Odborné vzdělávání
Určení a poskytnutí konkrétního kurzu bude vycházet z výsledků předcházejících aktivit a směřuje ke zvýšení kompetencí nezbytných pro zlepšení postavení na trhu práce. Kurzy budou zaměřeny především na oblast služeb, administrativy, sociálních služeb a dalších obslužných činností. Opodstatněnost navržených kurzů pro účastníky bude průběžně vyhodnocována a zvažována, nelze přistupovat pouze na požadavky účastníků, ale je nutné přihlížet především na důvody zařazení do konkrétního kurzu z pohledu následné uplatnitelnosti na TP, potřeb zaměstnavatelů. Do projektu jsou navrženy i kurzy pro získání řidičského oprávnění sk. B, které by měly posílit dopravní možnosti účastníků z odlehlých lokalit regionu.

Pracovní zkušenosti
Cílem je zvýšit uplatnitelnost účastníků, získání pracovních zkušeností, návyků, prokázání dostatečné motivace, zájmu o danou pracovní pozici, ověření získaných dovedností v rámci absolvování předchozích aktivit projektu, prezentace účastníka před zaměstnavatelem.
Praxe budou zajištěny jako součást akreditovaného rekvalifikačního kurzu a jejich délka je odvozena od hodinové dotace praktické části konkrétního kurzu. Půjde o kurzy, během kterých je v osnově plánována praktická výuka (nejčastěji v oblasti služeb a sociální oblasti).
Pracovní trénink je koncipován jako aktivita, která bude sjednána se zaměstnavatelem v rozsahu
8 – 32 hodin. Tyto pracovní zkušenosti by měly vést k pozitivní prezentaci znalostí a dovedností účastníka a usnadnění navazující komunikace se zaměstnavateli.

Podpora uplatnění
Během realizace projektu bude se zaměstnavateli zprostředkovávána možnost uplatnění s cílem zajistit účastníkům déletrvající pracovní uplatnění. Součástí jsou i pro vybrané zaměstnavatele příspěvky na mzdové náklady (tzv. dotace). Varianty čerpání budou vždy sjednávány se zaměstnavatelem již v přípravné fázi uplatnění (či udržení) pracovního místa. Cílem bude maximalizace pozitivního dopadu na účastníka, tzn. sjednání co nejvýhodnějších podmínek z pohledu dlouhodobého udržení místa. Forma úvazku může být zkrácený úvazek DPČ, standardní pracovní smlouva s úvazkem 1,0 a různou délkou a výší čerpání podpory, pracovní smlouva na zkrácený úvazek a variabilním rozvržením výše podpory apod.

Celým průběhem aktivní účasti v projektu se bude prolínat individuální podpora, zaměřená na poradenství, zvyšování kvalifikačních předpokladů, v případě potřeby pak zajištění pomoci odborníků na potřebná témata (pracovněprávní, finanční či psychologické poradenství).

4. Doprovodná opatření
Po celou dobu projektu bude možnost čerpat z těchto doprovodných opatření:
– Cestovné bude hrazeno účastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v místě konání jednotlivých aktivit, a to ve výši 100% nákladů, které účastník vydá za cestovné (veřejná doprava).
– Cestovné během pracovního tréninku bude hrazeno vybraným účastníkům jako podpůrný příspěvek pro překlenutí doby po zahájení pracovního poměru u vzdáleného zaměstnavatele
– Úhrada nákladů na péči o dítě (zajištění péče o děti během aktivit).
– Příspěvek na potvrzení o zdravotní způsobilosti pro potřeby aktivit.
Příspěvky budou proplaceny oproti doloženým dokladům o zaplacení.

Účastník, vedený v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, musí i nadále dostávat povinnostem, které jsou dány tímto vztahem.