Pracovník v sociálních službách

Kurz je určen osobám s nedostatečnou kvalifikací pro práci v sociálních službách. Cílem kurzu je naučit účastníky pečovat o rozdílné cílové skupiny, seznámit je s problematikou těchto rozdílných cílových skupin, a s jejich specifiky. Kurz pomů­že účastníkům proniknout hlouběji do problematiky sociálních služeb a naučí je moderní formy a metody práce.

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, plnoletost, zdravotní způsobilost
Délka kurzu: 4 týdny (výuka 4 – 8 hodin denně)

Dovednosti: Absolvent získá potřebné dovednosti a znalosti pro kvalifikaci pracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, ve vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Získá dovednosti a znalosti k vykonávání základní výchovné nepedagogické činnosti, spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy a zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Získá dovednosti a znalosti s pečovatelskou činností v domácnosti osoby, spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence. Naučí se vykonávat pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Počet hodin výuky:  110 hodin teorie + 40 hodin praxe v zařízeních, které mají registrovanou sociální službu

Počet hodin zkoušek:  4 hodiny, písemná zkouška formou testu

Formální výstup: Osvědčení s celostátní platností

Cíl: Profesní kvalifikace v oblasti pracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči

Cena kurzu: 7 500,- Kč

 

Lektorský tým: Mgr. Irena Kubátová, Bc.Jiří Šmahlík a Bc. Martina Pleskačová