Kurz „Základy podnikání“ usnadní cestu všem, kdo se rozhodli stát OSVČ. Je vhodně sestaven ze samostatných modulů, takže každý účastník má možnost výběru témat, které skutečně ke své práci potřebuje. Začínajícím OSVČ doporučujeme kurz celý, který má akreditaci MŠMT (viz Akreditované kurzy) .

 

1 Osobnostní rozvoj + fungování firmy

1.1 Komunikace a Asertivita

1.2 Motivace

1.3 Manažerské techniky I.

1.4 Manažerské techniky II

1.5 Manažerské techniky III.

1.6 Image firmy

1.7 Umění vést a pozitivně řídit

1.8 Trénink obchodního jednání

1.9 Time managment

1.10 Psychohygiena a zvládání stresu

 

2 Právnické minimum

 

3 Financování, účetnictví, základy ekonomiky firmy

 

4 Hygiena, BOZP

 

Komunikace a asertivita.

Základní typy komunikace – abychom mohli být úspěšní v životě, musíme umět správně komunikovat. Identifikace a porovnání jednotlivých typů projevů v komunikačním procesu – popis a definice základních typů komunikace, rozdělení na verbální a neverbální, analýza charakteristických rysů jednotlivých projevů při jednání. Celkově zaměřeno na seznámení a procvičení účastníků v identifikaci konkrétní situace. Aktivní naslouchání: nácvik, techniky. Zdravé sebeprosazování, neboli asertivita.

Obecně asertivita, neboli přímé » dospělé « jednání, ukazuje možnosti, jak předcházet konfliktům a jak je řešit. Dává možnost autentičtějších mezilidských vztahů. Zvyšuje sebedůvěru u neprůbojných, přičemž umožňuje zachovávat lidskou důstojnost pro sebe i pro druhé lidi. Zahrnuje jak obsah, tak formu jednání, včetně mimoslovních projevů, jako jsou například gesta, mimika a hlas. Asertivní chování je více ve shodě s tím, co je sdělováno a je přiměřené situaci. Základem je určitá relaxovanost, schopnost snížit přílišné napětí, například pomocí autogenního tréninku Na tomto semináři se účastníci postupně seznámí se všemi základními informacemi o asertivitě a o tom, jak ji začlenit do svého života. Sami naleznou chyby, kterých se dopouští jak ve svém chování, tak v hodnocení chování druhých lidí.

Motivace

Vnitřní motivace.

Sebepoznání: najít si vlastní vnitřní motivaci, ujasnit si, jakým směrem se profesně vydat v návaznosti na využití svých vrozených silných stránek. Objevit v sobě vlastní motivaci, naučit se jí důvěřovat a nechat se jí vést. Nalezení a ujasnění osobních bloků (práce s pochybnostmi, nejistotou a kolísavou sebedůvěrou).Pochopení a odstranění prvků negativní vztahovačnosti.

Stimulační postupy: na základě sebepoznání nalezneme základy vlastních motivačních zdrojů, upevníme je a naučíme se je využívat ke svému prospěchu.

Vnější motivace.

Pochopení a nácvik schopnosti rozpoznat možnosti dané(limitované) společností, rodinou, nejbližším okolím. Umění přijímat a třídit informační podněty. Naučit se dopředu neodmítat v dané chvíli takzv. „nepotřebné“ nebo nepříjemné informace, naučit se je zaznamenat, třídit, neodmítat a využít pro svůj prospěch.

Měření teploty: zárověň s informacemi instinktivně vnímáme naladění okolí a svého protějšku. Naučíme se a procvičíme cílené vnímání tohoto naladění, a vnitřnímu vyhodnocení reakcí z okolí, takzv. měření teploty. Slouží nám k výběru vhodných spolupracovníků, obchodních partnerů a zároveň nám pomáhá přehodnotit vlastní chování a vystupování směrem k okolí. Umožňuje nám situaci zvládnout

Managerské techniky I. – úvod

Začínáme podnikat – moje spouštěcí motivace. Abychom se správně uměli orientovat na trhu a příslušných úřadech, musíme znát příslušnou terminologii. Jako všichni začátečníci se potýkáme se záplavou cizích slov, čím na nás útočí vnější svět, jak se vtom správně orientovat.

Manažer je…. řízení sama sebe (schopnost být sám sobě velitelem), potřebná míra sebekázně, lenoch kontra workholik. Nástin dovedností a postupů vedoucích k harmonickému využívání osobnostních zdrojů, aby nedocházelo k přepracování nebo nedostatečnému výkonu. Metody jak získat objektivní nadhled při posuzování svého výkonu. Časový harmonogram – co zvládneme a co už ne, co zvládnout musíme.

Manažerské techniky II. – strategie analýzy, marketing a plánování

Seznámení s technikami analýzy, analýza vlastních zdrojů SWOT, posouzení struktury konkurence, cenová relace, demografické rozložení obyvatelstva, míra nezaměstnanosti, kupní síla obyvatelstva, cílové skupiny.

Sumarizace, utřídění a následné zpracování všech získaných informací provedených analýz do výstupů. Z těchto výstupů získáme podklady pro marketing.

Základy marketingu. Marketing – způsob jak najít a oslovit svého zákazníka. Pět základních dovedností: Co (produkt), za kolik (cena), kde (místo), jak (distribuce), komu (propagace).

Filozofie vytváření ceny – ekonomické hledisko je zde pouze jednou ze zohledněných veličin při zajištění prodejnosti výrobku nebo služby.

Plánování postupného konkrétního rozvoje firmy (vytvoření a realizace podnikatelského záměru). Vytvoření tzv. itineráře postupu.

Manažerské techniky III. – vedení porady a organizace práce

Týmová spolupráce v jedné firmě a kolektivní spolupráce samostatných subjektů (OSVČ) dohromady vede k nutnosti pořádat pravidelné společné porady.Výklad struktury efektivní porady-četnost, časová dotace, obsah, forma, kompetence a z toho vyplývající zodpovědnost, záznam, úkoly. Co je důležité stanovit před každou další poradou, praktická příprava porady, typy porad, nácvik vedení, role účastníků porady.

Nástin základních pravidel organizace práce a pracovního prostoru, v návaznosti na příslušné zákonné normy, dle druhu podnikání.

Image firmy (firma jsem já)

Od nápadů a vlastních představ, až k pojmenování podnikatelského záměru, zformování cíle a uvedení firmy na trh. Výběr druhu podnikání, co nás ovlivňuje a kam směřujeme ve výběru. Podmínky, představy a skutečnost.

Když se řekne firma – není to jenom velká společnost, mohu to být i já osobně se svými nápady a invencemi.

S čím pracuji při budování image své firmy, rozlišení dle toho s čím jdu na trh, co nabízím (výrobek služba, znalosti) a komu to nabízím (cílová skupina), nástroje image: reklama a prezentace ( vizitky, letáky, vybavení firemního prostředí (barvy nábytek, vůně), vizáž (prezentace své image na veřejnosti). Rozsah konaných činností – méně je více. Zdroje. Ovlivnění prostředím.

Výsledná image je vždy ovlivněna naší osobností, jaké máme vlastnosti, schopnosti, vkus, osobní naladění, zkušenosti, nakolik podléháme módním trendům. Proto i když každý používá stejné nástroje a postupy, výsledná image je odlišná a individuální. Individualita prodává!

Umění vést a pozitivně řídit

Základní orientační úvod do řídící a vedoucí práce ve firmě – já firma (živnost, ale i malá firma, spolupráce). Kladení úkolů, program a organizace. Co je vedení a co participativní řízení. Formulace cílů, komu patří tato firma, stanovení reálných standardních výkonů.

Provedení účastníka způsoby řízení nejen v oblasti vedoucí funkce a podřízených, ale i řízení sebe samého, zaměření na cíl a jeho stanovení. Definice firmy.

Kompetence – jak je důležité umět je stanovit a předávat ostatním, důležitost dodržení domluvených a zapsaných pravidel. Rozhodování a zodpovědnost.

Trénink obchodního jednání.

Každý z nás v obchodním světě něco prodává – produkt, služby, sám sebe. Každý prodávající má nějaký způsob prodeje a nabídky, který používá pro zvýšení své úspěšnosti. Snaží se odhadnout svého zákazníka a určit, co u něho rozhoduje o koupi. Snaží se vypozorovat, co zákazníka ovlivňuje při jeho rozhodování. Nejběžnější, obecné rozhodovací faktory jsou: racionalita, emocionalita a patriotismus.

Nácvik rozpoznání typologie zákazníků – umění odhadnout druhého a zvolit k němu správnou cestu. Pojmenování základních typů a nácvik jednání s každým typem zvlášť. Seznámení se způsoby obchodního jednání a jeho fázemi. Nácvik jednotlivých vyjednávacích taktik i jak se pokusit prodat neprodejné. Trénink přípravy na jednání, přesvědčovací techniky. Jak být efektivní vyjednavač.

Time management (práce s časem).

Úvod – Time management 4 generace aneb proč to chceme stihnout, historie TM, desatero TM, pracovní typy, problematické oblasti pracovních typů, praktické rady pro jednotlivé typy, sebereflexe, kondice, symptomy špatného řízení času, stanovení cílů, plánování času -kontrola, odhadování časových nároků, řazení úkolů v průběhu dne, jak potírat odkládání, jak plnit termíny a proč neplníme, vedení času -základní pravidla, řízení času vysvětlení Paretova pravidla 80/20 a Analýzy ABC správné pochopení vlastní role – musím vědět kam mířím a rozlišit důležité od bezvýznamného, práce s prioritami, praktické návrhy pro lepší TM.

Psychohygiena a zvládání stresu.

Psychohygiena je systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení a znovuzískání duševního zdraví.

Duševní zdraví – prohloubení, co ho ovlivňuje, duševní hygiena. Míra sebepoznání, psychické ladění, výkonové vrcholy během dne, biologické faktory, zdraví životní styl.

Typologie osobnosti OSVČ – temperament, schopnosti, extrovert nebo introvert, co z toho vyplývá, jak se svým typem zacházet. Osobnost – sebedůvěra, nedostatek sebedůvěry, workoholismus. Co je to syndrom vyhoření, příznaky, prevence. Individuální test syndromu vyhoření.

Stres: definice, úloha stresu, projevy a počátky stresu, únava, neklid, odolnost, zvládání, techniky na odbourání stresu.

Stresory, stresové reakce, opakovaný stresRelaxace : definice, působení na organismus, typy, nácvik.

Cena kurzů je 800,- Kč za osobu a modul, při přihlášení na 3 a více modulů cena pouze 700,-Kč.
Minimální počet účastníků je 6 osob